Новини

Какво е взаимен фонд?

2019-07-26

Инвестирането във взаимен фонд е лесен и удобен начин за нарастване на средствата, с които разполагате. Участниците във взаимен фонд получават дял от общ портфейл от финансови инструменти, управляван от професионален екип. Създаденият портфейл отговаря на предварително определени инвестиционни цели и стратегия. Инвестирането на средства във взаимен (договорен) фонд има редица предимства, сред които: професионално управление, висока ликвидност,  диверсификация на портфейла, прозрачност и  данъчни облекчения. Взаимните фондове са предназначени за хора с по-дълъг инвестиционен хоризонт.

Взаимните фондове са привлекателни за инвеститорите, защото предлагат диверсификация, т.е. инвестиции в различни по вид активи, като по този начин се постига минимизиране на риска. Взаимният фонд е готово решение за всеки, който желае да инвестира, но няма времето и експертизата да селектира различните видове активи, които да включи в портфолиото си. Някои взаимни фондове могат да инвестират в хиляди различни компании. Взаимните фондове са високо ликвидни, т.е. инвеститорите могат лесно и бързо да купуват и изкупуват обратно дялове от тях.

Има голямо разнообразие от взаимни фондове. Някои от основните видове са: инвестиращи основно в облигации; инвестиращи предимно в акции; фондове, които разпределят активите в акции и в облигации, както и т. нар. индексни фондове.

Фондовете, които инвестират в облигации, държат ценни книжа с фиксиран доход. Тези облигации плащат редовни лихви на притежателите им. Взаимният фонд разпределя дивидент на инвеститорите си.

Фондовете, които инвестират в акции на различни компании, се стремят да се възползват главно от поскъпването на акциите с течение на времето. Този тип фондове често имат стратегия за инвестиране в компании въз основа на тяхната пазарна капитализация, т.е. общата стойност на издадените акции на компанията.

Балансираните фондове се състоят от комбинация от облигации и акции. Разпределението на акциите и облигациите в тези фондове варира в зависимост от стратегията на фонда.

Индексните фондове следват движението на съответен индекс, например S&P 500 или DAX. Подобен тип фондове се управляват пасивно, т.е акциите на компаниите в индексния фонд са еднакви с тези на проследявания индекс.

Ако цените времето си, търсите индивидуално решение за Вас и Вашите средства, държите на професионализъм, прозрачност и надежност – обърнете се към Твоя личен Инвестиционен съветник Компас Инвест АД.

Вижте как можете да инвестирате чрез ДФ „Компас Глобъл Трендс": http://www.compass-invest.eu/landing-compass-global-trends/;

Изберете готовото решение – Спестовен план чрез инвестиции в ДФ „Компас Глобъл Трендс"?: http://www.compass-invest.eu/spestoven-plan/;

**Материалът е с обучителен характер и не е съвет за покупка, или продажба на финансови активи. Търговията на фондовите пазари, може да е изключителна рискова и да носи не само печалби, но и сериозни загуби на инвеститорите. Убедете се, че сте напълно запознати с всички рискове, преди да решите да инвестирате на финансовите пазари. При възможност би било добре да се консултирате и със сертифицирани финансови консултанти.

 

 

Контакти:

София, ул. Георг Вашингтон 19, ет.2

тел.: 02/42 19 518, 02/42 19 517

email: office@compass-invest.eu

http://www.compass-invest.eu

 

COMPASS INVEST - Твоят личен Инвестиционен съветник.

Компас Инвест АД е лицензирано управляващо дружество от Комисия по Финансов Надзор от 2006 година

Важна информация: Следва да имате предвид, че стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат, не се гарантират печалби и съществува риск да не възстановите пълният размер на вложените средства. Резултатите на дейността в миналото не са надежден показател за бъдещи резултати, цените на дяловете и тяхната доходност могат да намалеят, както и да се увеличат, и е възможно инвеститорите да не получат сумата, която са инвестирали първоначално. Не се гарантират печалби. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Проспектът и документът с ключова информация за инвеститора могат да бъдат получени на хартиен и/или електронен носител на български език в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. и на интернет страницата на УД „Компас Инвест“ АД

 

#бизнес #финанси #пари #инвестиции #акции #фондове