Договорни фондове

Полезна информация

Покупка и обратно изкупуване на дялове

Дялове може да закупите или да заявите за обратно изкупуване всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, чрез сключване на договор и подаване на поръчка при управляващото дружество.

Необходими документи за сключване на договор и подаване на поръчка

От заявител - физическо лице  

Oфициален документ за самоличност на инвеститора/пълномощника/законния представител, за проверка на самоличността; копие, заверено от лицето и служителя на управляващото дружество, проверило самоличността, се съхранява само в случай на промяна на данните в документа за самоличност, приложен към договора; 

Oригинал на нотариално заверено пълномощно или нотариално заверен препис от него, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти; предоставя се и се съхранява само в случай, че няма приложено към договора или има промяна. 

От заявител - юридическо лице и едноличен търговец

Oфициален документ за самоличност на законния представител/пълномощника; копие, заверено от лицето и служителя на управляващото дружество, проверило самоличността, се съхранява само в случай на промяна на данните в документа за самоличност, приложен към договора; 

Oригинал или нотариално заверено копие на официално извлечение от съответния регистър за актуално състояние, което се предоставя в случай на промяна в обстоятелствата, удостоверени при сключване на договора; при липса на промяна се разпечатва извадка от регистъра, която се заверява от лицето и служителя на управляващото дружество, извършил проверката в търговския регистър; 

Oригинал на нотариално заверено пълномощно или нотариално заверен препис от него, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти; предоставя се и се съхранява само в случай, че няма приложено към договора или има промяна.

За поръчки над 30 000 лв.: 

Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП за действителните собственици на юридическото лице или удостоверение или друг валиден документ според законодателството на юрисдикцията, в която е регистриран заявителя, изходящ от централен регистър или от регистриращ агент, от който е видно кои са действителните собственици (до физически лица) на юридическото лице; 

Декларация по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП за произход на средствата за поръчки над 30 000 лв;

Място за подаване на поръчки

гр. София, ул. "Георг Вашингтон" № 19, ет.2.

Oтмяна на поръчката

Поръчката за покупка и обратно изкупуване на дялове на ДФ Компас Прогрес, ДФ Компас Стратегия, ДФ Компас Евростабилност, ДФ Компас Плюс, ДФ Компас Фъндс Селект-21 и ДФ Компас Евроселект може да се отмени до 16.00 часа на най-близкия ден (вторник или четвъртък), предхождащ деня за определяне на нетна стойност на активите (сряда или петък).

Поръчката за покупка и обратно изкупуване на дялове на ДФ Компас Глобъл Трендс може да се отмени до 16.00 часа в деня на подаването ѝ.

Заплащане на стойността на дяловете при покупка на дялове

Към момента на подаване на поръчката за покупка на дялове заявителят внася сума, в размера на която желае да придобие дялове. Внасянето на сумата се извършва както следва:

В брой на каса - до 5 000 лева;

По банков път, както следва:

ДФ "Компас Стратегия" IBAN BG04UBBS80021016659320, BIC UBBSBGSF;

ДФ "Компас Прогрес" IBAN BG15UBBS80021016662420, BIC UBBSBGSF;

ДФ "Компас Евростабилност" IBAN BG96UBBS80021046635320, BIC UBBSBGSF за преводи в лева и  IBAN BG60UBBS80021419783910, BIC UBBSBGSF за преводи в евро;

ДФ „Компас Глобъл Трендс" IBAN BG98UBBS80021049850640, BIC UBBSBGSF за преводи в лева и  IBAN BG11UBBS80021449718410, BIC UBBSBGSF за преводи в евро;

ДФ "Компас Плюс" IBAN BG59UBBS80021056431240, BIC UBBSBGSF;

ДФ "Компас Фъндс Селект-21" IBAN BG30UBBS80021070630040, BIC UBBSBGSF

ДФ "Компас Евроселект" IBAN BG19UBBS80021070626940,BIC UBBSBGSF за преводи в лева; IBAN BG08UBBS80021451679610, BIC UBBSBGSF за преводи в евро; 

Основание за плащане: записване на дялове

Срок за изпълнение на поръчките от датата на подаване

Поръчките за покупка на дялове - до 7 работни дни;

Поръчката за обратно изкупуване - до 10 работни дни.

Изплащане на стойността на дяловете при обратното изкупуване

Сумата от обратното изкупуване на дялове се изплаща, както следва:

в брой на каса - до 5 000 лева;

по банков път, на посочената от клиента сметка.

Предоставяне на потвърждение

Управляващото дружество е длъжно при първа възможност, но не по-късно от края на първия работен ден, следващ изпълнението на поръчката, да предостави на лицето, подало поръчката, писмено потвърждение за изпълнение по начин, посочен от заявителя: в офиса на управляващото дружество, по пощата, по факс или по e-mail.

Транзакционни разходи

Тези разходи се заплащат от инвеститорите и са калкулирани в цените:

При закупуване на дялове от фондовете разходи не се начисляват с изключение на ДФ Компас Плюс и ДФ Компас Фъндс Селект-21, където разходите за емитиране са в размер на 0,2%.

При обратно изкупуване се начисляват разходи както следва:

Компас Евростабилност - 0,5% от НСА на един дял;

Компас  Стратегия - 1,0 % от НСА на един дял;

Компас Прогрес - 1,5% от НСА на един дял;

Компас Глобъл Трендс - 1,0 % от НСА на един дял;

Компас Плюс - 0,2% от НСА на един дял;

Компас Фъндс Селект-21 - 0,20 %  от НСА на един дял;

Компас Евроселект - 1,0 % от НСА на един дял;

Разходи платими от договорните фондове

Тези разходи се приспадат от активите на договорните фондове и така косвено се поемат от всички притежатели на дялове. Те са втория компонент разходи, които следва да имате предвид, инвестирайки в Договорен Фонд. Разходите включват: възнаграждение на управляващото дружество и оперативни разходи. Възнаграждението на управляващото дружество се определят като процент от средната годишна нетна стойност на активите съответния фонд, както следва: За Компас Евростабилност - 1.2%, за Компас Стратегия - 2.4%, за Компас Прогрес 2.8%, за Компас Плюс 1,2%, за Компас Фъндс Селект 21 - 0,5%
Възнаграждението на управляващото дружество за управлението на Компас Глобъл Трендс и Компас Евроселект се определя като процент от постигнатата доходност  и методиката за неговото изчисление е подробно описана в Проспекта и Правилата на Фонда.

Оперативните разходи включват: такси на Централен депозитар АД, Българска фондова борса АД, Комисия за  финансов надзор, възнаграждение на банката-депозитар и др .

Данъчно облагане

Притежателите на дялове могат да придобият доход от инвестициите си във фонда под формата на капиталова печалба (положителна разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на дяловете).

Инвеститорите не дължат данъци за доходите, реализирани от сделки с дялове на договорни фондове сключени на регулиран български пазар на ценни книжа, включително при обратно изкупуване на гише при управляващото дружество.

Банки депозитари

Банката депозитар на Компас Прогрес, Компас Стратегия, Компас Евростабилност, Компас Глобъл Трендс, Компас Плюс, Компас Фъндс Селект-21 и Компас Евроселект е Обединена Българска Банка АД със седалище и адрес на управление:

гр.София,  бул. "Витоша" №89Б

Лиценз от БНБ: 340 от 19.11.1992 г.

Инвестиционни посредници

Упълномощените инвестиционни посредници, чрез които се сключват сделки за портфейлите на фондовете са следните: "Cowen International", "Райфайзенбанк (България)" ЕАД, "Уникредит Булбанк" АД, "Бенчмарк Финанс" АД, "Д.И.С.Л. Секюритис" АД, "Сомони Файненшъл Брокеридж" ООД, "Авал Ин" АД и др.

Честота на изчисляване на емисионна стойност и цена за обратно изкупуване

За Компас Прогрес, Компас Стратегия, Компас Евростабилност, Компас Плюс и Компас Фъндс Селект-21:

Емисионната стойност и цена за обратно изкупуване се изчислява от управляващото дружество два пъти седмично - сряда и петък на база активите на фондовете за предходните вторник и четвъртък.

За Компас Глобъл Трендс и Компас Евроселект:

Емисионната стойност и цена за обратно изкупуване се изчислява от управляващото дружество ежедневно.