Договорни фондове

Ключови данни

01.2019 - досега
Доходност   5.72% 
Стандартно отклонение 11.08%

 

Инвестиционната политика на Компас Евроселект предвижда инвестиране в ликвидни български и чуждестранни финансови инструменти – акции и ценни книжа с фиксирана доходност, като крайната цел е структуриране и поддържане на портфейл от акции и дългови ценни книжа с потенциал за растеж, който да осигури оптимален доход при поемане на високо ниво на риск в дългосрочен план. За изпълнението на тази стратегия управляващото дружество прилага модела на активно управление на портфейла от финансови инструменти и парични средства. 

 

ISIN                         BG9000001180
Валута на фонда EUR
Начало на публичното предлагане      16.07.2018
Счетоводна година 01.01 - 31.12
Такса за покупка (записване) няма
Такса за обратно изкупуване 1.0%

 

Цени изчислени на 16.08.2019г. на база активите на фонда към 15.08.2019г. 

Фонд Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите на 1 дял Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване Брой дялове в обращение
Компас Евроселект 266 219.56 EUR 0.8812 EUR 0.8812 EUR 0.8812 EUR 302 123.8630

Цените са валидни за поръчки подадени до 16 часа на 15.08.2019г. Разходите  за емитиране не се на начисляват. Разходите за обратно изкупуване са в размер на 1.0%. 

Подробна информация за фонда, включително Проспект, Документ с ключова информация за инвеститора, Месечен бюлетин и др. можете да изтеглите от секция Документи