Договорни фондове

Договорни фондове

Управляващо дружество Компас Инвест АД се стреми да предложи разнообразни продукти, които да отговарят на различните предпочитания на инвеститорите по отношение на риск и доходност. С тази цел са организирани и се управляват седем договорни фонда: Компас Глобъл Трендс - високорисков, инвестиращ предимно в акции на компании във фаза на растеж; Компас Евроселект - високорисков, инвестиращ предимно акции и ценни книжа с фиксирана доходност; Компас Прогрес – високорисков, инвестиращ предимно в акции на български компании; Компас Стратегия – балансиран, инвестиращ в акции и дългови ценни книжа; Компас Евростабилност – нискорисков, инвестиращ предимно в дългови ценни книжа; Компас Плюс - с умерено ниво на риск, инвестиращ предимно в акции и Компас Фъндс Селект-21 - балансиран, инвестиращ предимно в дялове на колективни инвестициони схеми.

Инвестирайки в договорен фонд, вие получавате дял в един общ портфейл от финансови инструменти, управляван от професионален екип експерти в лицето на Управляващото дружество. Създаденият портфейл отговаря на предварително определени инвестиционни цели и стратегия, описани подробно в проспекта и/или правилата на фонда. Влагането на средства в договорен фонд има редица предимства, като професионално управление, висока ликвидност, икономии от мащаба, диверсификация на портфейла, прозрачност, данъчни облекчения.

Цени изчислени на 23.05.2019г. на база активите на фондовете към 22.05.2019г.

Фонд Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите на 1 дял Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване Брой дялове в обращение
Компас Глобъл Трендс BGN 1 317 695.41 BGN 1.1724 BGN 1.1724 BGN 1.1607 1 123 960.4524
Компас Евроселект EUR 384 123.73 EUR 0.9497 EUR 0.9497 EUR 0.9402 404 477.5147


Цените са валидни за поръчки подадени до 16 часа на 22.05.2019г. Разходи за емитиране на ДФ Компас Глобъл Трендс и ДФ Компас Евроселект не се удържат. Разходите за обратно изкупуване на ДФ 
Компас Глобъл Трендс и ДФ Компас Евроселект са включени в горепосочените цени и са в размер на 1.0%.

Цени изчислени на 22.05.2019г. на база активите на фондовете към 21.05.2019г.

Фонд Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите на 1 дял Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване Брой дялове в обращение
Компас Прогрес BGN 39 651 609.51
BGN 0.2958 BGN 0.2958 BGN 0.2914 134 042 219.9261
Компас Стратегия BGN 17 804 183.58
BGN 0.7039 BGN 0.7039 BGN 0.6969 25 294 608.0186
Компас Евростабилност EUR 5 072 137.58
EUR 1.1065 EUR 1.1065 EUR 1.1010 4 583 838.7282
Компас Плюс BGN 4 629 921.19 BGN 0.7779 BGN 0.7795 BGN 0.7763 5 951 922.9001
Компас Фъндс Селект-21 BGN 118 020.80 BGN 0.9496 BGN 0.9515 BGN 0.9477 124 285.9407


Цените са валидни за поръчки подадени до 16 часа на 21.05.2019г. Разходи за емитиране на ДФ Компас Прогрес, ДФ Компас Стратегия и ДФ Компас Евростабилност  не се удържат. Разходите за емитиране на ДФ Компас Плюс са в размер на 0.2%. Разходите за обратно изкупуване са включени в горепосочените цени и са както следва: Компас Прогрес - 1.5%, Компас Стратегия - 1.0%, Компас Евростабилност - 0.5%, Компас Плюс - 0.2%, Компас Фъндс Селект-21 - 0.2%