Договорни фондове

Договорни фондове

Управляващо дружество Компас Инвест АД се стреми да предложи разнообразни продукти, които да отговарят на различните предпочитания на инвеститорите по отношение на риск и доходност. С тази цел са организирани и се управляват седем договорни фонда: Компас Глобъл Трендс - високорисков, инвестиращ предимно в акции на компании във фаза на растеж; Компас Евроселект - високорисков, инвестиращ предимно акции и ценни книжа с фиксирана доходност; Компас Прогрес – високорисков, инвестиращ предимно в акции на български компании; Компас Стратегия – балансиран, инвестиращ в акции и дългови ценни книжа; Компас Евростабилност – нискорисков, инвестиращ предимно в дългови ценни книжа; Компас Плюс - с умерено ниво на риск, инвестиращ предимно в акции и Компас Фъндс Селект-21 - балансиран, инвестиращ предимно в дялове на колективни инвестициони схеми.

Инвестирайки в договорен фонд, вие получавате дял в един общ портфейл от финансови инструменти, управляван от професионален екип експерти в лицето на Управляващото дружество. Създаденият портфейл отговаря на предварително определени инвестиционни цели и стратегия, описани подробно в проспекта и/или правилата на фонда. Влагането на средства в договорен фонд има редица предимства, като професионално управление, висока ликвидност, икономии от мащаба, диверсификация на портфейла, прозрачност, данъчни облекчения.

Цени изчислени на 16.07.2019г. на база активите на фондовете към 15.07.2019г.

Фонд Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите на 1 дял Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване Брой дялове в обращение
Компас Глобъл Трендс BGN 1 350 833.25 BGN  1.1961 BGN 1.1961 BGN 1.1841 1 129 323.8799
Компас Евроселект EUR 383 212.33 EUR 0.9453 EUR 0.9453

EUR 0.9358

405 375.6020


Цените са валидни за поръчки подадени до 16 часа на 15.07.2019г. Разходи за емитиране на ДФ Компас Глобъл Трендс и ДФ Компас Евроселект не се удържат. Разходите за обратно изкупуване на ДФ 
Компас Глобъл Трендс и ДФ Компас Евроселект са включени в горепосочените цени и са в размер на 1.0%.

Цени изчислени на 12.07.2019г. на база активите на фондовете към 11.07.2019г.

Фонд Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите на 1 дял Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване Брой дялове в обращение
Компас Прогрес BGN 40 823 210.21
BGN 0.2967 BGN 0.2967 BGN 0.2922 137 577 573.4615
Компас Стратегия BGN 18 151 524.55
BGN 0.7058 BGN 0.7058 BGN 0.6987 25 718 881.5881
Компас Евростабилност EUR 5 142 320.07
EUR 1.1107 EUR 1.1107 EUR 1.1051 4 629 930.1282
Компас Плюс BGN 4 664 700.20 BGN 0.7837 BGN 0.7853 BGN 0.7821 5 951 922.9001
Компас Фъндс Селект-21 BGN 121 030.45 BGN 0.9738 BGN 0.9757 BGN 0.9719 124 285.9407


Цените са валидни за поръчки подадени до 16 часа на 11.07.2019г. Разходи за емитиране на ДФ Компас Прогрес, ДФ Компас Стратегия и ДФ Компас Евростабилност  не се удържат. Разходите за емитиране на ДФ Компас Плюс са в размер на 0.2%. Разходите за обратно изкупуване са включени в горепосочените цени и са както следва: Компас Прогрес - 1.5%, Компас Стратегия - 1.0%, Компас Евростабилност - 0.5%, Компас Плюс - 0.2%, Компас Фъндс Селект-21 - 0.2%