Договорни фондове

Договорни фондове

Управляващо дружество Компас Инвест АД се стреми да предложи разнообразни продукти, които да отговарят на различните предпочитания на инвеститорите по отношение на риск и доходност. С тази цел са организирани и се управляват седем договорни фонда: Компас Глобъл Трендс - високорисков, инвестиращ предимно в акции на компании във фаза на растеж; Компас Евроселект - високорисков, инвестиращ предимно акции и ценни книжа с фиксирана доходност; Прогрес – високорисков, инвестиращ предимно в акции на български компании; Стратегия – балансиран, инвестиращ в акции и дългови ценни книжа; Евростабилност – нискорисков, инвестиращ предимно в дългови ценни книжа; Плюс - с умерено ниво на риск, инвестиращ предимно в акции и Компас Фъндс Селект-21 - балансиран, инвестиращ предимно в дялове на колективни инвестициони схеми.

Инвестирайки в договорен фонд, вие получавате дял в един общ портфейл от финансови инструменти, управляван от професионален екип експерти в лицето на Управляващото дружество. Създаденият портфейл отговаря на предварително определени инвестиционни цели и стратегия, описани подробно в проспекта и/или правилата на фонда. Влагането на средства в договорен фонд има редица предимства, като професионално управление, висока ликвидност, икономии от мащаба, диверсификация на портфейла, прозрачност, данъчни облекчения.

Цени изчислени на 17.10.2019г. на база активите на фондовете към 16.10.2019г.

Фонд Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите на 1 дял Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване Брой дялове в обращение
Компас Глобъл Трендс BGN 1 270 501.30 BGN  1.1747 BGN 1.1747 BGN 1.1630 1 081 518.7771
Компас Евроселект EUR 283 588.43 EUR 0.9353 EUR 0.9353 EUR 0.9259 303 207.6204


Цените са валидни за поръчки подадени до 16 часа на 16.10.2019г. Разходи за емитиране на ДФ Компас Глобъл Трендс и ДФ Компас Евроселект не се удържат. Разходите за обратно изкупуване на ДФ 
Компас Глобъл Трендс и ДФ Компас Евроселект са включени в горепосочените цени и са в размер на 1.0%.

Цени изчислени на 16.10.2019г. на база активите на фондовете към 15.10.2019г.

Фонд Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите на 1 дял Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване Брой дялове в обращение
Прогрес BGN 41 118 712.48 BGN 0.2962 BGN 0.2962 BGN 0.2918 138 833 996.8120
Стратегия BGN 18 508 468.23 BGN 0.7051 BGN 0.7051 BGN 0.6980 26 248 019.4461
Евростабилност EUR 5 181 886.42 EUR 1.1192 EUR 1.1192 EUR 1.1136 4 629 930.1282
Плюс BGN 4 678 801.07 BGN 0.7861 BGN 0.7877 BGN 0.7845 5 951 922.9001
Компас Фъндс Селект-21 BGN 123 205.92 BGN 0.9356 BGN 0.9375 BGN 0.9337 131 691.9505


Цените са валидни за поръчки подадени до 16 часа на 15.10.2019г. Разходи за емитиране на ДФ  Прогрес, ДФ Стратегия и ДФ Евростабилност  не се удържат. Разходите за емитиране на ДФ Плюс са в размер на 0.2%. Разходите за обратно изкупуване са включени в горепосочените цени и са както следва: Прогрес - 1.5%, Стратегия - 1.0%,Евростабилност - 0.5%, Плюс - 0.2%, Компас Фъндс Селект-21 - 0.2%