Договорни фондове

Договорни фондове

Управляващо дружество Компас Инвест АД се стреми да предложи разнообразни продукти, които да отговарят на различните предпочитания на инвеститорите по отношение на риск и доходност. С тази цел са организирани и се управляват седем договорни фонда: Компас Глобъл Трендс - високорисков, инвестиращ предимно в акции на компании във фаза на растеж; Компас Евроселект - високорисков, инвестиращ предимно акции и ценни книжа с фиксирана доходност; Компас Прогрес – високорисков, инвестиращ предимно в акции на български компании; Компас Стратегия – балансиран, инвестиращ в акции и дългови ценни книжа; Компас Евростабилност – нискорисков, инвестиращ предимно в дългови ценни книжа; Компас Плюс - с умерено ниво на риск, инвестиращ предимно в акции и Компас Фъндс Селект-21 - балансиран, инвестиращ предимно в дялове на колективни инвестициони схеми.

Инвестирайки в договорен фонд, вие получавате дял в един общ портфейл от финансови инструменти, управляван от професионален екип експерти в лицето на Управляващото дружество. Създаденият портфейл отговаря на предварително определени инвестиционни цели и стратегия, описани подробно в проспекта и/или правилата на фонда. Влагането на средства в договорен фонд има редица предимства, като професионално управление, висока ликвидност, икономии от мащаба, диверсификация на портфейла, прозрачност, данъчни облекчения.

Цени изчислени на 20.09.2019г. на база активите на фондовете към 19.09.2019г.

Фонд Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите на 1 дял Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване Брой дялове в обращение
Компас Глобъл Трендс BGN 1 259 471.08 BGN  1.1629 BGN 1.1629 BGN 1.1629 1 082 999.2137
Компас Евроселект EUR 279 615.47 EUR 0.9243 EUR 0.9243 EUR 0.9243 302 511.7968


Цените са валидни за поръчки подадени до 16 часа на 19.09.2019г. Разходи за емитиране на ДФ Компас Глобъл Трендс и ДФ Компас Евроселект не се удържат. Разходите за обратно изкупуване на ДФ 
Компас Глобъл Трендс и ДФ Компас Евроселект са включени в горепосочените цени и са в размер на 1.0%.

Цени изчислени на 20.09.2019г. на база активите на фондовете към 19.09.2019г.

Фонд Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите на 1 дял Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване Брой дялове в обращение
Компас Прогрес BGN 41 599 337.11 BGN 0.2996 BGN 0.2996 BGN 0.2951 138 837 654.1067
Компас Стратегия BGN 18 716 170.20 BGN 0.7131 BGN 0.7131 BGN 0.7060 26 248 019.4461
Компас Евростабилност EUR 5 180 729.85 EUR 1.1190 EUR 1.1190 EUR 1.1134 4 629 930.1282
Компас Плюс BGN 4 747 142.77 BGN 0.7976 BGN 0.7992 BGN 0.7960 5 951 922.9001
Компас Фъндс Селект-21 BGN 124 205.05 BGN 0.9470 BGN 0.9470 BGN 0.9470 131 151.5852


Цените са валидни за поръчки подадени до 16 часа на 19.09.2019г. Разходи за емитиране на ДФ Компас Прогрес, ДФ Компас Стратегия и ДФ Компас Евростабилност  не се удържат. Разходите за емитиране на ДФ Компас Плюс са в размер на 0.2%. Разходите за обратно изкупуване са включени в горепосочените цени и са както следва: Компас Прогрес - 1.5%, Компас Стратегия - 1.0%, Компас Евростабилност - 0.5%, Компас Плюс - 0.2%, Компас Фъндс Селект-21 - 0.2%