Договорни фондове

Ключови данни

от 01.2019 - до сега 
Доходност   9.61%
Стандартно отклонение        12.96%     

 

 

Инвестиционната политика на ДФ Компас Фъндс Селект-21 предвижда инвестиране в ликвидни български и чуждестранни финансови инструменти – в дялове на колективни инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, както и акции и ценни книжа с фиксирана доходност, като крайната цел е структуриране и поддържане на портфейл от  дялове на колективни инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, както и акции и дългови ценни книжа с потенциал за растеж, който да осигури оптимален доход при ограничаване на риска. За изпълнението на тази стратегия управляващото дружество прилага модела на активно управление на портфейла от финансови инструменти и парични средства. 

 

ISIN                         BG9000002188
Валута на фонда BGN
Начало на публичното предлагане      16.07.2018
Счетоводна година 01.01 - 31.12
Такса за покупка (записване) 0.2%
Такса за обратно изкупуване 0.2%
Taкса управление 0.5%

 

Цени изчислени на 16.08.2019г. на база активите на фонда към 15.08.2019г. 

Фонд Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите на 1 дял Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване Брой дялове в обращение
Компас Фъндс Селект-21 111 237.22 BGN 0.9269 BGN 0.9269 BGN 0.9269 BGN 120 005.5382

Цените са валидни за поръчки подадени до 16 часа на 15.08.2019г. Разходите  за емитиране са в размер на 0.2%. Разходите за обратно изкупуване са в размер на 0.2%. 

Подробна информация за фонда, включително Проспект, Документ с ключова информация за инвеститора, Месечен бюлетин и др. можете да изтеглите от секция Документи