Договорни фондове

Ключови данни

Нетна Стойност на Активите (НСА) на 1 дял

 

Ако желаете да получавате месечния бюлетин на ДФ "Компас Глобъл Трендс", моля натиснете ТУК. 

  2015 2016 2017 2018

Кумулативна доходност от създаването на фонда

Годишна доходност от създаването на фонда*

За последните 12 месеца 01.2019 - досега
Доходност 10.44% -6.43%  6.69%  -4.48% 16.29% 2.79% -5.94% 8.97%
Стандартно отклонение 11.85%  12.46%  6.67% 17.17% N/A   N/A  14.80%  14.80%

Договорен Фонд "Компас Глобъл Трендс" инвестира в акции на компании, които се намират във фаза на растеж. Това са компании, чиито продажби и печалби растат с по-големи темпове от средното ниво на пазара. Целта на фонда е да идентифицира и инвестира в компании с над 20% ръст на приходите на годишна база в сектори на икономиката, които също се намират във фаза на растеж.

Основна инвестиционна цел на договорния фонд е относително устойчиво в дългосрочен план нарастване на стойността на дяловете, притежавани от инвеститорите във фонда, в съответствие с развитието на пазарите.

Инвестиционната политика на фонда предвижда инвестиране в ликвидни български и чуждестранни финансови инструменти - акции и ценни книжа с фиксирана доходност, като крайната цел е структуриране и поддържане на портфейл от акции и дългови ценни книжа с потенциал за растеж, който да осигури оптимален доход при ограничаване на риска. За изпълнението на тази стратегия управляващото дружество прилага модела на активно управление на портфейла от финансови инструменти и парични средства. Книжата с фиксирана доходност ще бъдат използвани като средство за постигане на по-висока доходност в момент на застой или спад на пазарите на акции. В подобни състояния на пазара част от портфейла от акции на фонда ще се продава, като свободните средства ще се пренасочват към друг тип активи /книжа с фиксирана доходност или банкови депозити/.

ISIN BG9000001149
Валута на фонда BGN
Начало на публичното предлагане 01.04.2014
Счетоводна година 01.01 - 31.12
Такса за покупка (записване) няма
Такса за обратно изкупуване 1.0%

Цени изчислени на 20.09.2019г. на база активите на фонда към 19.09.2019г.

Фонд Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите на 1 дял Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване Брой дялове в обращение
Компас Глобъл Трендс 1 259 471.08 BGN 1.1629 BGN 1.1629 BGN 1.1629 BGN 1 082 999.2137

Цените са валидни за поръчки подадени до 16 часа на 19.09.2019г. Разходи за емитиране не се удържат. Разходите за обратно изкупуване са в размер на 1,0%. 

Подробна информация за фонда, включително Проспект, Документ с ключова информация за инвеститора, Месечен бюлетин и др. можете да изтеглите от секция Документи

*Доходността е изчислена на годишна база. Фондът е създаден на 1 април 2014 г.