Доверително управление

Институционални инвеститори

Институционални клиенти

Предлагаме гъвкаво управление на постоянно нарастващите активи на застрахователните и здравноосигурителните дружества посредством структуриране на портфейл, целящ да осигури оптимална дългосрочна възвръщаемост на портфейла при минимизиран риск, по-ниски инвестиционни разходи и стриктно спазване на нормативната уредба.

Също така, при необходимост, бихме могли да проведем и цялостна диагностика на съществуващия портфейл на дружеството като анализираме съответствието на съществуващите инвестиционни програми с инвестиционните им цели.

При управлението на активите на клиентите ни ние осъществяваме експертен подбор на финансовите инструменти, в подходяща комбинация в зависимост от икономическата конюнктура и фазите на икономическия цикъл, чрез ребалансирането на активите във времето, осъществяването на своевременни динамични корекции на отделните позиции по класове активи.

Нашите специализирани решения целят постигане на по-висока доходност за нашия клиент като са изцяло съобразени с неговия рисков профил. При управлението на портфейлите на клиентите ни, професионалният ни екип се ръководи основно от целите, приоритетите и инвестиционните ограничения на всеки конкретен клиент.

Корпоративни клиенти

За клиентите ни, предимно фирми с временно свободен ресурс, осигуряваме гъвкаво управление на паричните потоци с цел постигане максимална печалба за дружеството, като нашият основен приоритет е запазването на капитала. Инвестиционната стратегия се изработва от екип специалисти в диалог с клиента, като се цели тя да отговаря на индивидуалните нужди на дружеството на всеки един конкретен етап и на толерантността му към риск.

В съответствие с инвестиционната цел на клиента екипът ни избира подходяща комбинация от различни финансови инструменти (акции и облигации на български и чуждестранни емитенти, български и чуждестранни ДЦК, депозити в различни валути, деривативни инструменти), като активно управлява инвестиционния портфейл и следи за развитието на пазара и промени в индивидуалната инвестиционна стратегия на клиента.