Доверително управление

Доверително управление

Компас Инвест АД е управляващо дружество, лицензирано с Решение № 22-УД/30.11.2006г., допълнено с Решение № 44-УД/13.02.2012 г. на Комисията за финансов надзор. Освен управление дейността  на колективни инвестиционни схеми, Управляващото дружество може, съгласно чл. 86, ал. 2, т.1, 2 и 3 от ЗДКИСДПКИ, да предоставя и следните допълнителни услуги: управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти; съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране.

Ние предлагаме професионално управление на индивидуални портфейли от финансови инструменти, целящо осигуряването на по-висок доход върху свободните средства на клиентите ни. Тази услуга е подходяща за институционални инвеститори, корпоративни клиенти и физически лица със солидни спестявания. Благодарение на персоналния подход към всеки един клиент, внимателното анализиране на неговата толерантност към риск, инвестиционните му предпочитания и приоритети, ние идентифицираме подходящи възможности за инвестиране, поставяме ясни инвестиционни цели, и разработваме цялостна стратегия за управление на активите и благосъстоянието на всеки един от нашите клиенти.