Договорни фондове

Ключови данни

 

  2017 2018 01.2019 - досега
Доходност 5.83% 7.90% 3.58%
Стандартно отклонение 6.38% 5.31% 6.53%

Компас Плюс е рисков фонд, който цели да осигури на инвеститорите значително нарастване на стойността на инвестициите им чрез реализиране на висока доходност, основана предимно на капиталови печалби, при зададено умерено до високо ниво на риск. Селекцията на финансови инструменти се базира на фундаментални и технически параметри, като избраните инструменти са с най-голям потенциал за растеж на пазарните цени и реализиране на капиталови печалби. Фондът инвестира преимуществено в акции, търгувани на регулираните пазари в страната и чужбина.

ISIN BG9000002170
Валута на фонда BGN
Начало на публичното предлагане 05.04.2017
Счетоводна година 01.01 - 31.12
Такса за покупка (записване) 0.2%
Такса за обратно изкупуване 0.2%
Такса за управление 1.2%

Цени изчислени на 20.09.2019г. на база активите на фондовете към 19.09.2019г.

Фонд Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите на 1 дял Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване Брой дялове в обращение
Компас Плюс 4 747 142.77 BGN 0.7976 BGN  0.7992 BGN 0.7960 BGN 5 951 922.9001


Цените са валидни за поръчки подадени до 16 часа на 19.09.2019.Разходи за емитиране са в размер на 0,2%. Разходите за обратно изкупуване са в размер на 0,2%.

Подробна информация за фонда, включително Проспект, Документ с ключова информация за инвеститора, Месечен бюлетин и др. можете да изтеглите от секция Документи