Договорни фондове

Ключови данни

Нетна Стойност на Активите (НСА) на 1 дял

 

  2015 2016 2017 2018 01.2019 - досега
Доходност 2.84%  -1.65%  4.85% -0.07% 2.37%
Стандартно отклонение 3.61%   3.59%    4.04%  2.77% 1.61% 


Договорният фонд следва консервативна инвестиционна политика и е предназначен за инвеститори, които търсят относително сигурна инвестиция, съхраняваща и увеличаваща в реално изражение техните спестявания.
Целта на Фонда е постигането на добра текуща доходност при ниско ниво на риск. Фондът инвестира основно в дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, както и малка част от активите си - в акции на качествени публични компании. Фондът съчетава относителната сигурност и стабилен текущ доход на инвестициите в дългови ценни книжа с възможност за реализиране на по-висока доходност от частта на портфейла инвестирана в акции.

ISIN BG9000004077
Валута на фонда EUR
Начало на публичното предлагане 11.04.2007
Смяна на мениджърския екип Юни 2011
Счетоводна година 01.01 - 31.12
Такса за покупка (записване) няма
Такса за обратно изкупуване 0.5%
Такса за управление 1.2%

Цени изчислени на 20.09.2019г. на база активите на фондовете към 19.09.2019г.

Фонд Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите на 1 дял Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване Брой дялове в обращение
Компас Евростабилност 5 180 729.85 EUR 1.1190 EUR 1.1190 EUR 1.1134 EUR 4 629 930.1282


Цените са валидни за поръчки подадени до 16 часа на 19.09.2019г. Разходи за емитиране не се удържат. Разходите за обратно изкупуване са в размер на 0,5%.  

Подробна информация за фонда, включително Проспект, Документ с ключова информация за инвеститора, Месечен бюлетин и др. можете да изтеглите от секция Документи.