Договорни фондове

Ключови данни

Нетна Стойност на Активите (НСА) на 1 дял

 

  2015 2016 2017 2018 01.2019 - досега
Доходност -1.28% -1.61% 6.89% -0.13% -1.17%
Стандартно отклонение 4.53%   4.51%   6.32%  5.80% 5.24%

Компас Прогрес е рисков фонд, който цели да осигури на инвеститорите значително нарастване на стойността на инвестициите им чрез реализиране на висока доходност, основана предимно на капиталови печалби при зададено умерено до високо ниво на риск. Селекцията на финансови инструменти се базира на фундаментални и технически параметри, като избраните инструменти са с най-голям потенциал за растеж на пазарните цени и реализиране на капиталови печалби. Фондът инвестира преимуществено в акции, търгувани на регулираните пазари в страната и чужбина.

ISIN BG9000002071
Валута на фонда BGN
Начало на публичното предлагане 11.04.2007
Смяна на мениджърския екип Юни 2011
Счетоводна година 01.01 - 31.12
Такса за покупка (записване) няма
Такса за обратно изкупуване 1.5%
Такса за управление 2.8%

Цени изчислени на 12.07.2019г. на база активите на фондa към 11.07.2019г.

Фонд Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите на 1 дял Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване Брой дялове в обращение
Компас Прогрес

40 823 210.21 BGN

0.2967 BGN  0.2967 BGN 0.2922 BGN 137 557 573.4615


Цените са валидни за поръчки подадени до 16 часа на 11.07.2019г. Разходи за емитиране не се удържат. Разходите за обратно изкупуване са в размер на 1,5%.

Подробна информация за фонда, включително Проспект, Документ с ключова информация за инвеститора, Месечен бюлетин и др. можете да изтеглите от секция Документи