Договорни фондове

Ключови данни

Нетна Стойност на Активите (НСА) на 1 дял

 

  2015 2016 2017 2018 01.2019 - досега
Доходност 0.04% -2.24%  5.21% -1.68% 0.68%
Стандартно отклонение  3.43%  4.51%  6.15% 5.35% 3.58% 


Фондът следва балансирана инвестиционна политика и е предназначен за инвеститори, които търсят растеж в реално измерение на направените инвестиции чрез комбиниране на стабилен доход, осигурен от инвестициите в книжа с фиксирана доходност, реализиране на капиталови печалби от инвестициите в акции на публични дружества, и са готови да поемат умерено ниво на риск. Фондът се стреми да постигне оптимално съотношение между риск и доходност, като структурата на портфейла ще бъде променяна в зависимост от пазарната конюнктура и атрактивността на различните класове финансови инструменти.

Инструментите, в които инвестира Фондът, се подбират така, че инвестиционният портфейл да бъде максимално диверсифициран и защитен от неблагоприятни движения на цените на финансовите пазари, както и от съществена експозиция към индивидуален пазарен сектор/компания/емисия. За постигане на максимална диверсификация и оптимално съотношение между риск и доходност, инвестиционните решения ще се базират както на очакваната доходност на определен финансов инструмент, така и на база корелация на дневната доходност на финансовия инструмент с дневната доходност на активите на Фонда. 

ISIN BG9000003079
Валута на фонда BGN
Начало на публичното предлагане 11.04.2007
Смяна на мениджърския екип Юни 2011
Счетоводна година 01.01 - 31.12
Такса за покупка (записване) няма
Такса за обратно изкупуване 1.0%
Такса за управление 2.4%


Цени изчислени на 20.09.2019г. на база активите на фондовете към 19.09.2019г.

Фонд Нетна стойност на активите Нетна стойност на активите на 1 дял Емисионна стойност Цена за обратно изкупуване Брой дялове в обращение
Компас Стратегия 18 716 170.20 BGN 0.7131 BGN 0.7131 BGN 0.7060 BGN 26 248 019.4461


Цените са валидни за поръчки подадени до 16 часа на 19.09.2019г. Разходи за емитиране не се удържат. Разходите за обратно изкупуване са в размер на 1,0%. 

Подробна информация за фонда, включително Проспект, Документ с ключова информация за инвеститора, Месечен бюлетин и др. можете да изтеглите от секция Документи